Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
Prevádzkový poriadok a posudok o riziku:

- hluk, vibrácie, azbest
- chemický, karcinogénny a mutagénny faktor
- fyzická, psychická a senzorická záťaž
- záťaž teplom a chladom
- umelé optické žiarenie: LASER, UV, IČ
- ionizujúce, elektromagnetické žiarenie
- biologický faktor
Pracovná zdravotná služba na celom území SR
PZS vykonávame od roku 2006. Poskytujeme kvalitné služby za rozumnú cenu.
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Školenia
- prvá pomoc,
- chemické látky,
- práca s bremenami,
- prevencia ochorení podporno-pohybového aparátu - práca v stoji, v sede,
- prevencia ochorení z dlhodobého jednostratnného zaťaženia horných končatín,
- ergonómia pracoviska,
....

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba poskytuje komplexné služby pre všetky kategórie prác 1, 2, 3 alebo 4 na celom území Slovenska. Cieľom je zlepšenie faktorov práce a pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.

 

Sme zložení z odborníkov s dlhoročnou praxou z rôznych medicínskych odborov súvisiacich so starostlivosťou o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov pod odborným vedením vedúceho tímu MUDr. Viliama Bršiaka, MPH.

 

 

Osveta na pracovisku je kľúčom k zdravým zamestnancom

 

Vykonávame dohľad nad pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím zamestnancov. Aktívne spolupracujeme s bezpečnostno-technickou službou a vedúcimi pracovníkmi. Poradenstvo poskytujeme na základe komunikácie s klientom (zamestnávateľom) vrátane rozhovorov so zamestnancami, zástupcami zamestnancov a podobne, ale aj zasielaním informačných materiálov na aktuálne témy. U zamestnávateľa vykonávame nasledujúce služby:

 • vstupný audit - pravidelné obhliadky pracovísk s vytypovaním nedostatkov pracovného prostredia vzhľadom k súčasne platnej legislatíve (priestorové členenie, usporiadanie a vybavenie pracovísk, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, stravovania a podobne),
 • posudok o riziku s kategorizáciou prác,
 • prevádzkové poriadky a posudky o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, záťaž teplom, chladom a pod.),
 • poradenstvo smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok (napr. posudzovanie vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov, znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom, ergonomické úpravy, vhodná rotácia zamestnancov) na zníženie pracovnej záťaže, poklesu zdravotných ťažkostí, únavy, predchádzanie pracovných úrazov, chorôb z povolania a pod.
 • dohľad nad zdravím zamestnancov vykonávaním lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • identifikácia a hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia vrátane ich merania - objektivizácie (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, tepelno - vlhkostná mikroklíma a pod.),
 • informovanie RÚVZ o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • vzdelávanie zamestnancov vrátane školení predlekárskej prvej pomoci,
 • sledovenie aktuálnych legislatívnych zmien v oblasti ochrany zdravia, upozorňovanie zamestnávateľa na povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú, pomoc pri realizácii a dôraz na prevenciu a osvetu,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek na rôznych pracoviskách so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia.

 

 

Naše ďalšie činnosti:

 

 

 

Publikácie na zakúpenie:

Ponúkame na predaj naše publikácie, ktoré sú určené predovšetkým zamestnancom. Uvádzame vždy jej foto-ukážku, krátky popis a cenu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.probenefit.sk/prevencia-a-liecba-bolesti-chrbta/

 

Novinky:

Rozhovor o očkovaní proti COVID-19 s MUDr. Viliamom Bršiakom, MPH
08.10.2021
Doktor odpovedá na najčastejšie otázky a obavy súvisiace s očkovaním proti COVID - 19.
PZS a vzdelávacie aktivity pre organizácie
27.04.2021
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. Aké vzdelávacie aktivity pre organizácie môže vykonávať pracovná zdravotná služba?
Starostlivosť o duševné zdravie v čase pandémie ochorenia COVID-19
08.03.2021
Neexistujú žiadne odporúčania šité na mieru jednotlivca z toho dôvodu, že do hry vstupujú viaceré premenné (vek, všeobecná inteligencia, emočná inteligencia, predchádzajúce skúsenosti, momentálna sociálna situácia, vrodené vlastnosti – temperament atď.). Predsa však fungujú všeobecné princípy na ochranu duševného zdravia v situáciách, keď človek pociťuje rôzne obmedzenia ako v dnešnom období ochorenia COVID-19.
Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickým poľom
01.03.2021
Novelou sa zrušila povinnosť predkladať na schválenie prevádzkový poriadok alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok je ale naďalej potrebné mať na pracovisku vypracovaný. Nariadenie upravuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu a na predchádzanie týmto rizikám, požiadavky na posúdenie rizík spojených s expozíciou elektromagnetickému poľu a na ochranné a preventívne opatrenia určené na predchádzanie týmto rizikám, požiadavky na informovanie a odborný výcvik exponovaných zamestnancov, ako aj požiadavky na súvisiaci zdravotný dohľad.
Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom
23.02.2021
Bolo novelizované nariadenie o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Koronavírus SARS-CoV-2 je klasifikovaný na základe miery rizika nákazy ako ľudský patogén v 3. skupine. Každý zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný dohľad, musí mať založený a aktualizovaný osobný zdravotný záznam a záznam o expozícii biologickým faktorom. Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii biologickým faktorom obsahujú súhrn výsledkov z vykonanej cielenej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, všetkých reprezentatívnych údajov o expozícii biologickým faktorom, biologického monitorovania a očkovania a skutočností dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.
Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia