Pracovná zdravotná služba na celom území SR
PZS vykonávame od roku 2006. Poskytujeme kvalitné služby za rozumnú cenu.
Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
Prevádzkový poriadok a posudok o riziku:

- hluk, vibrácie, azbest
- chemický, karcinogénny a mutagénny faktor
- fyzická, psychická a senzorická záťaž
- záťaž teplom a chladom
- umelé optické žiarenie: LASER, UV, IČ
- ionizujúce, elektromagnetické žiarenie
- biologický faktor
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Školenia
- prvá pomoc,
- chemické látky,
- práca s bremenami,
- prevencia ochorení podporno-pohybového aparátu - práca v stoji, v sede,
- prevencia ochorení z dlhodobého jednostratnného zaťaženia horných končatín,
- ergonómia pracoviska,
....

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba poskytuje komplexné služby pre všetky kategórie prác 1, 2, 3 alebo 4 na celom území Slovenska. Cieľom je zlepšenie faktorov práce a pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.

 

Sme zložení z odborníkov s dlhoročnou praxou z rôznych medicínskych odborov súvisiacich so starostlivosťou o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov pod odborným vedením vedúceho tímu MUDr. Viliama Bršiaka, MPH.

 

 

Osveta na pracovisku je kľúčom k zdravým zamestnancom

 

Vykonávame dohľad nad pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím zamestnancov. Aktívne spolupracujeme s bezpečnostno-technickou službou a vedúcimi pracovníkmi. Poradenstvo poskytujeme na základe komunikácie s klientom (zamestnávateľom) vrátane rozhovorov so zamestnancami, zástupcami zamestnancov a podobne, ale aj zasielaním informačných materiálov na aktuálne témy. U zamestnávateľa vykonávame nasledujúce služby:

 • vstupný audit - pravidelné obhliadky pracovísk s vytypovaním nedostatkov pracovného prostredia vzhľadom k súčasne platnej legislatíve (priestorové členenie, usporiadanie a vybavenie pracovísk, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, stravovania a podobne),
 • posudok o riziku s kategorizáciou prác,
 • prevádzkové poriadky a posudky o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, záťaž teplom, chladom a pod.),
 • poradenstvo smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok (napr. posudzovanie vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov, znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom, ergonomické úpravy, vhodná rotácia zamestnancov) na zníženie pracovnej záťaže, poklesu zdravotných ťažkostí, únavy, predchádzanie pracovných úrazov, chorôb z povolania a pod.
 • dohľad nad zdravím zamestnancov vykonávaním lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • identifikácia a hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia vrátane ich merania - objektivizácie (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, tepelno - vlhkostná mikroklíma a pod.),
 • informovanie RÚVZ o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • vzdelávanie zamestnancov vrátane školení predlekárskej prvej pomoci,
 • sledovenie aktuálnych legislatívnych zmien v oblasti ochrany zdravia, upozorňovanie zamestnávateľa na povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú, pomoc pri realizácii a dôraz na prevenciu a osvetu,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek na rôznych pracoviskách so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia.

 

 

Naše ďalšie činnosti:

 

 

 

Publikácie na zakúpenie:

Ponúkame na predaj naše publikácie, ktoré sú určené predovšetkým zamestnancom. Uvádzame vždy jej foto-ukážku, krátky popis a cenu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.probenefit.sk/prevencia-a-liecba-bolesti-chrbta/

 

Novinky:

Aktuálne zmeny pri práci s diizokyanátmi
20.02.2023
Novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia pribudla povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu pri práci s expozíciou diizokyanátom.
Opatrenia na znižovanie či eventuálne odstránenie rizikových faktorov v pracovnom prostredí (hluk, chemický faktor, fyzická záťaž, vibrácie)
13.12.2022
Pre všetky rizikové faktory v pracovnom prostredí platia všeobecné pravidlá – uprednostniť kolektívnu ochranu pred ochranou OOPP, nahrádzať ľudskú prácu strojovou, likvidovať škodliviny v mieste ich vzniku, obmedziť vplyv škodlivín na čo najmenší počet zamestnancov, pri meraniach je potrebné, aby bol prítomný zástupca zamestnávateľa, ale aj zamestnancov, za platné výsledky merania môžu byť uznané len merania vykonané odborne spôsobilou osobou a overeným prístrojom. Aké opatrenia na znižovanie či eventuálne odstránenie rizikových faktorov v pracovnom prostredí je možné použiť?
Rozhovor o očkovaní proti COVID-19 s MUDr. Viliamom Bršiakom, MPH
08.10.2021
Doktor odpovedá na najčastejšie otázky a obavy súvisiace s očkovaním proti COVID - 19.
PZS a vzdelávacie aktivity pre organizácie
27.04.2021
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. Aké vzdelávacie aktivity pre organizácie môže vykonávať pracovná zdravotná služba?
Starostlivosť o duševné zdravie v čase pandémie ochorenia COVID-19
08.03.2021
Neexistujú žiadne odporúčania šité na mieru jednotlivca z toho dôvodu, že do hry vstupujú viaceré premenné (vek, všeobecná inteligencia, emočná inteligencia, predchádzajúce skúsenosti, momentálna sociálna situácia, vrodené vlastnosti – temperament atď.). Predsa však fungujú všeobecné princípy na ochranu duševného zdravia v situáciách, keď človek pociťuje rôzne obmedzenia ako v dnešnom období ochorenia COVID-19.
Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia