Pracovná zdravotná služba na celom území SR
PZS vykonávame od roku 2006. Poskytujeme kvalitné služby za rozumnú cenu.
Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
Prevádzkový poriadok a posudok o riziku:

- hluk, vibrácie, azbest
- chemický, karcinogénny a mutagénny faktor
- fyzická, psychická a senzorická záťaž
- záťaž teplom a chladom
- umelé optické žiarenie: LASER, UV, IČ
- ionizujúce, elektromagnetické žiarenie
- biologický faktor
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Školenia
- prvá pomoc,
- chemické látky,
- práca s bremenami,
- prevencia ochorení podporno-pohybového aparátu - práca v stoji, v sede,
- prevencia ochorení z dlhodobého jednostratnného zaťaženia horných končatín,
- ergonómia pracoviska,
....

Pracovná zdravotná služba

    Pracovná zdravotná služba Pro Benefit poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci pre všetky kategórie prác 1, 2, 3 alebo 4 na území celého Slovenska. Cieľom je zlepšenie faktorov práce a pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.

 

   Sme zložení z odborníkov s dlhoročnou praxou z rôznych medicínskych odborov súvisiacich so starostlivosťou o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov pod odborným vedením vedúceho tímu MUDr. Viliama Bršiaka, MPH.

 

Naše ďalšie činnosti:

 

 

 

Novinky:

PZS a vzdelávacie aktivity pre organizácie
27.04.2021
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. Aké vzdelávacie aktivity pre organizácie môže vykonávať pracovná zdravotná služba?
Starostlivosť o duševné zdravie v čase pandémie ochorenia COVID-19
08.03.2021
Neexistujú žiadne odporúčania šité na mieru jednotlivca z toho dôvodu, že do hry vstupujú viaceré premenné (vek, všeobecná inteligencia, emočná inteligencia, predchádzajúce skúsenosti, momentálna sociálna situácia, vrodené vlastnosti – temperament atď.). Predsa však fungujú všeobecné princípy na ochranu duševného zdravia v situáciách, keď človek pociťuje rôzne obmedzenia ako v dnešnom období ochorenia COVID-19.
Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickým poľom
01.03.2021
Novelou sa zrušila povinnosť predkladať na schválenie prevádzkový poriadok alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok je ale naďalej potrebné mať na pracovisku vypracovaný. Nariadenie upravuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu a na predchádzanie týmto rizikám, požiadavky na posúdenie rizík spojených s expozíciou elektromagnetickému poľu a na ochranné a preventívne opatrenia určené na predchádzanie týmto rizikám, požiadavky na informovanie a odborný výcvik exponovaných zamestnancov, ako aj požiadavky na súvisiaci zdravotný dohľad.
Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom
23.02.2021
Bolo novelizované nariadenie o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Koronavírus SARS-CoV-2 je klasifikovaný na základe miery rizika nákazy ako ľudský patogén v 3. skupine. Každý zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný dohľad, musí mať založený a aktualizovaný osobný zdravotný záznam a záznam o expozícii biologickým faktorom. Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii biologickým faktorom obsahujú súhrn výsledkov z vykonanej cielenej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, všetkých reprezentatívnych údajov o expozícii biologickým faktorom, biologického monitorovania a očkovania a skutočností dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.
Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID - 19 na pracovisku
10.04.2020
Odporúčania a postupy zamestnávateľa pri prevencii ochorenia na pracovisku.
Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia