Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác, prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác

 • identifikácia a hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia v prípade potreby zabezpečenie merania - objektivizácie (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, karcinogénny, mutagénny, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, tepelno - vlhkostná mikroklíma, vibrácie a pod.) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 355/2007 z.z. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:

 • pre činnosti s expozíciou hluku pri práci  - vykonávame aj meranie v zmysle NV SR č. 115/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • pre činnosti s expozíciou chemickým faktorom pri práci v zmysle NV SR č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • pre činnosti s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v zmysle NV SR č. 356/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • pre činnosti s expozíciou vibráciám pri práci v zmysle NV SR č. 416/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • pre činnosti s expozíciou azbestu pri práci v zmysle NV SR č. 253/2006 Z.z.
 • pri zvýšenej psychickej, senzorickej a fyzickej záťaži pri práci - vykonávame aj hodnotenie v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z.z.
 • pri zvýšenej záťaži teplom alebo chladom pri práci v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • pre činnosti s expozíciou biologickým faktorom pri práci v zmysle NV SR č. 83/2013 Z.z.
 • pre činnosti s expozíciou umelému optickému žiareniu - laser, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie v zmysle NV SR 410/2007 Z.z.
 • pre činnosti s expozíciou ionizujúcemu žiareniu pri práci v zmysle Zákona č. 87/2018 Z.z.
 • pre činnosti s expozíciou elektromagnetickému žiareniu pri práci v zmysle NV SR č. 209/2016 Z.z

 

Smernice v zmysle legislatívy SR:

 • Traumatologický plán,
 • Poskytovanie ochranných nápojov a zabezpečovanie pitného režimu zamestnancov,
 • Zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacími jednotkami - vykonávame aj hodnotenie v zmysle NV SR č. 276/2006 Z.z.
 • Zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenami - vykonávame aj hodnotenie v zmysle NV SR č. 281/2006 Z.z.
 • Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vo vzťahu k práci,
 • O aplikácii NV SR č. 272/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje: zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní týchto žien,
 • O aplikácii NV SR č. 286/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje: zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov,
 • Zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov exponovaných biologickým faktorom pri práci pri cestách do zahraničia.

 

Jednotlivé služby poskytujeme aj jednorázovo.

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia