Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Pro Benefit s.r.o., IČO: 36336173, kpt. Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 14704/R.

 

 

Spracúvanie a bezpečnosť spracovateľských operácií

Vaše údaje sú uložené po dobu maximálne 1 kalendárneho roku v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

Využívame podporné služby:

 • Účtovnej kancelárie
 • Právnickej kancelárie
 • Telekomunikačné služby
 • Webhosting
 • Operačné systémy MacOS a iOS
 • Analytické nástroje Google

 

Povinnosti dotknutej osoby (klienta)

Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne vo webovej objednávke osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke

 

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 • odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou
 • namietať profilovanie a automatizované spracúvanie
 • vymazanie a zabudnutie

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak bol daný) môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote  72 hodín od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú nenávratne vymazané.

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na probenefit@probenefit.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa: Pro Benefit s.r.o., kpt. Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov.

 

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia.

 

 

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia