Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci, meranie lokálnej svalovej záťaže

Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci

Hlavným účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci, ktorý je prvým dôležitým krokom v procese hodnotenia zdravotného rizika. Na základe vyhodnotenia fyzickej záťaže a určenie kategórie prác pre faktor fyzická záťaž navrhujeme ďalší postup a opatrenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok, zníženiu pracovnej záťaže, poklesu ich zdravotných ťažkostí, únavy, predchádzanie pracovných úrazov, chorôb z povolania podpornopohybového aparátu (napr. syndróm karpálneho tunela, epikondylitídy, syndróm manžety rotátorov)  a pod.

 

 

Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže pozostáva z týchto parametrov:

 • hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
 • meranie srdcovej frekvencie a výpočet energetického výdaja
 • hodnotenie pracovných polôh - pomocou videozáznamu
 • meranie tlačných a ťažných síl pomocou digitálneho tenzometra
 • meranie lokálnej svalovej záťaže

 

Výsledkom hodnotenia je porovnanie nameraných hodnôt s limitnými hodnotami danými legislatívou, zaradenie prác do kategórii, odporúčania na vykonanie opatrení na zníženie fyzickej záťaže (napr. organizačné, ergonomické, technické a pod.).

 

Pri hodnotení sa vychádza:

 • z ergonomického auditu pracovného miesta,
 • z obhliadky pracovísk so stanovením rizikových pracovných činností,
 • zo zhodnotenia ergonomických rizík pomocou ergonomických checklistov,
 • z antropometrických meraní pre posúdenie ergonomického usporiadania pracovného miesta,
 • zo zistení zdravotných ťažkostí zamestnancov v oblasti podporno – pohybového aparátu pomocou modifikovaného ergonomického dotazníka Nordic Questionnaire,
 • z odborného posúdenia pracovných činností so zameraním na analýzu a predchádzanie výskytu chorôb z povolania z dôvodu dlhodobej, nadmernej a jednostrannej záťaže (napr. profesionálne ochorenia v oblasti karpálneho tunela, ramien, lakťov a pod.)

 


Meranie lokálnej svalovej záťaže 

Hodnotenie sa vykonáva najmä u prác vykonávaných malými svalovými skupinami horných končatín s veľkým počtom pohybov

 

Stanovujeme percento vynakladanej svalovej sily z maximálnej sily danej svalovej skupiny (% Fmax) a počet pohybov za minútu a za zmenu. Jedna z najpresnejších metód je meranie pomocou integrovanej elektromyografie, ktorá je založená na monitorovaní elektrofyziologických potenciálov zo zaťažovaných svalov počas pracovnej zmeny.

 

Jedná sa o monitorovanie záťaže svalov rúk a predlaktí prostredníctvom prístroja EMG Holter a natočenie videozáznamov z posudzovanej pracovnej činnosti hodnotených pracovníkov. 

 

Výsledky meraní sú následne po meraní spracované a výsledkom je protokol so získanými údajmi v analógovej aj grafickej podobe.

 

Súčasťou protokolu  je aj porovnanie nameraných hodnôt s limitnými hodnotami danými legislatívou, zaradenie prác do kategórii, odporúčania na vykonanie opatrení na zníženie fyzickej záťaže (napr. organizačné, ergonomické, technické a pod.)

 

Na základe protokolu vypracujeme posudok o riziku pre faktor fyzická záťaž.

 

 

              

 

             

                   Prístroj EMG Holter

 

 

Pracovník s prístrojom EMG Holter

 

Pracovník s prístrojom EMG Holter

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia