Akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí

Meraním hluku sa posudzuje hluková expozícia, ktorej sú zamestnanci vystavení počas svojich pracovných činností, na účely posúdenia vplyvu hluku na zdravie podľa Zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Výsledky meraní sú následne po meraní spracované do protokolu z merania. Súčasťou protokolu je aj porovnanie súladu/nesúladu nameraných hodnôt s akčnými a limitnými hodnotami veličín expozície hluku v zmysle prílohy č.2 Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov. 

 

Certifikáty:

  • Akreditácia SNAS - osvedčenie o akreditácii č. S-346 na meranie a hodnotenie expozície hluku v pracovnom prostredí, plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017
 
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v pracovnom prostredí v zmysle ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
     
 
Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia