O nás

 

Základná ponuka PZS pre všetky kategórie prác 1,2, 3 alebo 4

Legislatívny rámec pre PZS:

 • Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Vyhláškou MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov;
 • Vestníkom MZ SR 2016 – Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci” číslo: S06881-OZS-2016 s platnosťou od  02.11.2016.
 

Poskytujeme služby, ktorých cieľom je zlepšovať parametre pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.

 

Naše prednosti:

 • 20 ročné skúsenosti v oblasti starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov
 • tím kvalifikovaných odborníkov
 • odborné garancie za naše služby v plnom rozsahu

 

Cieľ:

 • zlepšovanie kvality pracovného prostredia a faktorov práce

 

 

Základné činnosti PZS:

 • dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami,
 • dohľad nad zdravím zamestnancov so zabezpečením vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok,
 • poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov a vzájomná spolupráca,
 • vzdelávanie zamestnancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri svojej činnosti okrem zamestnávateľa spolupracujeme:

 • s bezpečnostnotechnickou službou zamestnávateľa
 • so zamestnancami a zástupcami zamestnancov
 • s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (lekári PZS)
 • RÚVZ, ÚVZ SR
 • orgány štátnej správy
 • poisťovne zdravotné, sociálne

 

 

 

Hlavná línia poradenstva je na úrovni manažmentu spoločnosti. Klientov informujeme o stave pracovných podmienok na konkrétnych pracoviskách a ich súlade s predpismi, odporúčaniami sa snažíme napravovať nedostatky, prípadne vylepšiť jestvujúci stav. Tým pracovná zdravotná služba výrazne uľahčuje prácu personálnym a bezpečnostným pracovníkom klienta. Naše odborné znalosti odovzdávame aj radovým pracovníkom tak, aby i oni boli inšpirovaní k zlepšovaniu svojho pracovného prostredia. Poradenstvo je teda poskytované aj priamo na pracoviskách, napríklad jednoduchými ergonomickými odporučeniami, či odpoveďami na otázky zamestnancov. Osveta na pracovisku je kľúčom k zdravým zamestnancom.

 

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, príp. obdržali návrh cenovej ponuky   Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia