O nás

Vykonávame dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami. Aktívne spolupracujeme s bezpečnostno-technickou službou a vedúcimi pracovníkmi. Poradenstvo poskytujeme na základe komunikácie s klientom (zamestnávateľom) vrátane rozhovorov so zamestnancami, zástupcami zamestnancov a podobne, ale aj zasielaním informačných materiálov na aktuálne témy. U zamestnávateľa vykonávame nasledujúce služby:

 • vstupný audit - pravidelné obhliadky pracovísk s vytypovaním nedostatkov pracovného prostredia vzhľadom k súčasne platnej legislatíve (priestorové členenie, usporiadanie a vybavenie pracovísk, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, stravovania a podobne),
 • poradenstvo smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok (napr. posudzovanie vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov, znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom, ergonomické úpravy, vhodná rotácia zamestnancov) na zníženie pracovnej záťaže, poklesu zdravotných ťažkostí, únavy, predchádzanie pracovných úrazov, chorôb z povolania a pod.
 • dohľad nad zdravím zamestnancov vykonávaním lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • identifikácia a hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia vrátane ich merania - objektivizácie (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, tepelno - vlhkostná mikroklíma a pod.),
 • posudok o riziku s kategorizáciou prác,
 • prevádzkové poriadky a posudky o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, záťaž teplom, chladom a pod.),
 • spolupráca pri oznamovaní prác zaradených do druhej kategórie UVZ SR,
 • informovanie RÚVZ o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • vzdelávanie zamestnancov vrátane školení predlekárskej prvej pomoci,
 • sledovenie aktuálnych legislatívnych zmien v oblasti ochrany zdravia, upozorňovanie zamestnávateľa na povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú, pomoc pri realizácii a dôraz na prevenciu a osvetu,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek na rôznych pracoviskách so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia.

 

Osveta na pracovisku je kľúčom k zdravým zamestnancom

 

Naše prednosti:

 • 25 ročné skúsenosti v oblasti starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov
 • tím kvalifikovaných odborníkov
 • odborné garancie za naše služby v plnom rozsah

 

 

Pri svojej činnosti okrem zamestnávateľa spolupracujeme:

 • s bezpečnostnotechnickou službou zamestnávateľa
 • so zamestnancami a zástupcami zamestnancov
 • s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (lekári PZS)
 • RÚVZ, ÚVZ SR
 • orgány štátnej správy
 • poisťovne zdravotné, sociálne

 

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, príp. obdržali návrh cenovej ponuky   Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia