O nás

 

 

Tím ProBenefit je zložený z odborníkov s dlhoročnou praxou z rôznych medicínskych odborov súvisiacich so starostlivosťou o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov.

Náš systém klientovi pravidelne poskytuje informácie a poradenstvo o ochrane zdravia a zohľadňuje špecifickú problematiku každého zamestnávateľa. Sledujeme aktuálne zmeny v legislatíve, upozorňujeme zamestnávateľa na povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú a pomáhame ich realizovať.

 

Zabezpečujeme plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktoré zamestnávateľom ukladajú legislatívne normy a nie len to, sústreďujeme sa aj na prevenciu a osvetu. Poskytujeme služby, ktorých cieľom je zlepšovať parametre pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.

 

 

  Hlavná línia poradenstva je na úrovni manažmentu spoločnosti. Klientov informujeme o stave pracovných podmienok na konkrétnych pracoviskách a ich súlade s predpismi, odporúčaniami sa snažíme napravovať nedostatky, prípadne vylepšiť jestvujúci stav. Tým pracovná zdravotná služba výrazne uľahčuje prácu personálnym a bezpečnostným pracovníkom klienta. Naše odborné znalosti odovzdávame aj radovým pracovníkom tak, aby i oni boli inšpirovaní k zlepšovaniu svojho pracovného prostredia. Poradenstvo je teda poskytované aj priamo na pracoviskách, napríklad jednoduchými ergonomickými odporučeniami, či odpoveďami na otázky zamestnancov. Osveta na pracovisku je kľúčom k zdravým zamestnancom.

 

 

Pri svojej činnosti okrem zamestnávateľa spolupracujeme:

 • s bezpečnostnotechnickou službou zamestnávateľa
 • so zamestnancami a zástupcami zamestnancov
 • s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (lekári PZS)
 • RÚVZ, ÚVZ SR
 • orgány štátnej správy
 • poisťovne zdravotné, sociálne
 

 

 

Základná ponuka

Funguje na zmluvnom vzťahu s klientmi na zabezpečenie všetkých základných činností PZS v rámci legislatívy (§ 26 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z.):

 • audity o problematike pracovného prostredia
 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia vrátane ich merania
 • hodnotenie a kategorizácia rizík
 • vypracovanie plánu ochranných opatrení a ich vyhodnotenie
 • školenia vrátane školení o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, traumatologického plánu
 • poradenstvo pri zavádzaní nových technológií
 • vypracovanie osvetových materiálov
 • implementácia právnych noriem ( zákony, nariadenia vlády, STN ) do praxe
 • zastupovanie pred orgánmi verejného zdravotníctva
 • zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou
 

Pri jednorázových službách zabezpečujeme základné činností PZS podľa dohody:

 • vypracovanie posudkov o riziku s kategorizáciou prác zamestnancov
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • školenie zamestnancov – predlekárska prvá pomoc, chemické škodliviny, práca so zobrazovacími jednotkami, práca s bremenami
 • meranie faktorov pracovného prostredia – hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky
 • hodnotenie faktorov práce – práca s bremenami, fyzická záťaž (celková a lokálna svalová záťaž), psychická záťaž, biologické faktory
 • vypracovanie interných smerníc
Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia