BOZP - počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

  • Zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť podľa § 7 ods. 3 Zákona č.124/2006 Z.z., ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť; nesplnenie tejto povinnosti však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.
  • V prípade postupu podľa prvej vety zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca podľa § 7 ods. 1 a 2 ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.
  • Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočíva. Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

 

Kontroly pracovných prostriedkov

  • Lehoty týkajúce sa kontrol pracovných prostriedkov (vrátane úradných skúšok a odborných prehliadok a skúšok) spočívajú (neplynú) počas trvania mimoriadneho stavu iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť príslušné povinnosti v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom, pričom zamestnávateľ je povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných pracovných prostriedkov vrátane vyhradených technických zariadení; nesplnenie príslušných povinností v pôvodných lehotách však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak zamestnávateľ splní príslušné povinnosti najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie,
  • Lehoty týkajúce sa údržby pracovných prostriedkov plynú aj v čase trvania mimoriadnej situácie.

 

 

Odborná spôsobilosť v oblasti ochrany práce

  • Lehoty týkajúce sa absolvovania odbornej aktualizačnej prípravy bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a osôb vykonávajúcich činností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z., počas trvania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.
  • Rovnako počas trvania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neplynú lehoty absolvovania lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci za účelom platnosti dokladu o odbornej spôsobilosti.

 

Spracované podľa materiálov Inšpektorátu práce

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia