Školenie na získanie odbornej spôsobilosti

pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami