Služby

 

Posudky o riziku a prevádzkové poriadky

Naši zamestnanci na základe obhliadky pracovísk, zistených údajov a na základe výsledkov objektivizácie vypracujú posudky o riziku s návrhom na zaradenie prác do kategórií a v prípade legislatívnych požiadaviek vypracujú prevádzkové poriadky a interné smernice.

 

 

 Čítajte viac

 

 

 

 

 

Poradenstvo a školenia

Jednou zo základných funkcií PZS je poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravého pracovného prostredia a v oblasti legislatívy týkajúcej sa základných hygienických požiadaviek na pracovné prostredie a vykonávané práce. 

 

 

 Čítajte viac

 

 

 

Dohľad nad zdravím zamestnancov

V oblasti dohľadu nad zdravím zamestnancov zabezpečujeme:

  • Lekárske preventívne prehliadky
  • Očkovanie (imunizácia)
  • Prevencia civilizačných ochorení

 

 

 Čítajte viac

 

 

 

 

 

Dohľad nad pracovným prostredím

Pri vykonávaní práce aktívne spolupracujeme s bezpečnostno-technickou službou a vedúcimi pracovníkmi na zabezpečenie zdravého pracovného prostredia. V rámci dohľadu nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami vykonávame u zamestnávateľa viaceré služby.

 

 

 Čítajte viac

 

 

 

Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

Podľa ods. 1 § 52 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

 

 

 Čítajte viac

 

 

 

 

 

Hodnotenie fyzickej záťaží pri práci

Hlavným účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci a následné zaradenie profesií do kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

 

 

 Čítajte viac

 

 

 

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia