Postup pre osobu, ktorá má 14 dní po prvom pozitívnom výsledku opäť pozitívny výsledok na COVID - 19

U osoby, ktorá má 14 dní po prvom pozitívnom výsledku opäť pozitívny výsledok laboratórneho vyšetrenia na dôkaz vírusovej RNA koronavírusu SARS-CoV-2, sa postupuje nasledovne:

 

 1. Územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej „RÚVZ“) pre konkrétne karanténne zariadenie alebo v prípade rezortných zariadení hygienici rezortov vnútra, obrany, dopravy a výstavby zistia v spolupráci s vedúcim zariadenia, či uvedená osoba má vytvorené vhodné podmienky na absolvovanie izolácie v domácom prostredí (Kritériá pre domácu karanténu).
 2. Osoba potvrdí vhodnosť podmienok pre domácu karanténu čestným prehlásením. Vedúci karanténneho zariadenia po konzultácii s príslušným hygienikom zabezpečia prepustenie osoby do domácej izolácie. Prevoz je nutné plánovať s územne príslušným infektologickým pracoviskom, s ktorým si zariadenie dohodne čas vyšetrenia osoby s pretrvávajúcou pozitivitou na RNA SARS-CoV-2 dlhšou ako 14 dní od prvého testovania. Počas tejto návštevy infektologickej ambulancie má byť zhodnotený zdravotný stav pacienta a infektológ rozhodne o prípadnej liečbe v domácom prostredí a následnom sledovaní v spolupráci so všeobecným lekárom pacienta a kontrole ďalšej vzorky.
 3. Prevoz osoby do domácej izolácie sa realizuje prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby alebo, ak je to možné, vlastným motorovým vozidlom alebo sprievodom ozbrojených zložiek. Pracovníci dopravnej zdravotnej služby pri transporte používajú
 1. OOPP podľa bodu 1.1.2. prílohy 4 „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“.
 1. Uvedená osoba je povinná bezodkladne uvedenú skutočnosť telefonicky oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a územne príslušnému RÚVZ. Ak osoba nemá všeobecného lekára, telefonicky oznámi túto skutočnosť lekárovi samosprávneho kraja. Všeobecný lekár alebo lekár, ktorého osobe zabezpečí samosprávny kraj, poskytuje uvedenej osobe po dohode
 1. s územne príslušným infektológom liečebno-preventívnu starostlivosť.
 1. Ak osoba nemá vytvorené vhodné podmienky na domácu izoláciu, môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v prípade potreby zabezpečiť uvedenej osobe ubytovanie v karanténnom zariadení určenom pre osoby s pozitívnym výsledkom laboratórneho vyšetrenia na COVID-19. V zariadení má byť možnosť koordinovanej dennej prechádzkyv exteriéri ubytovacieho zariadenia (vychádzky určí zodpovedná osoba zariadenia). Prípadný presun do tohto zariadenia zabezpečí dopravná zdravotná služba za podmienok uvedených v bode 1. Prostredníctvom lekára samosprávneho kraja je osobe pridelený všeobecný lekár, ktorý v spolupráci s územne príslušným infektológom poskytuje osobeliečebno-preventívnu starostlivosť (podľa príslušného klinického protokolu).

 

 

Kritériá pre domácu karanténu

Pre domácu karanténu musia byť splnené nasledovné kritériá:

 • obmedzenie počtu osôb - podľa veľkosti bytu/domu,
 • veľkosť bytu/rodinného domu - so zabezpečením samostatnej izby pre osobu
 • v karanténe podľa počtu osôb, ktoré tam majú trvalý pobyt (osoba uvedie v čestnom prehlásení),
 • spoločné bývanie s osobou staršou ako 65 rokov, imunokompromitovanou a tehotnou sa vylučuje,
 • ideálne samostatná kúpeľňa/WC pre osobu v karanténe, inak zvýšená dezinfekcia environmentálneho prostredia (domácnosti),
 • individualizácia používaného riadu, príboru a osobných hygienických potrieb,
 • obmedziť kontakt s osobami v domácnosti, ak to nie je možné dodržovať dištančné vzdialenosti (1,5 – 2 metre),
 • používať rúško, dôsledná hygiena rúk,
 • návštevy sú počas karantény v domácnosti zakázané, zásobovanie potravinami v prípade samostatnej stavby zabezpečiť bez úzkeho kontaktu s inou osobou alebo miestnou samosprávou a sociálnym pracovníkom,
 • dôsledne dodržiavať podmienky domácej izolácie uvedené v prehlásení, ktoré pri odchode z karanténneho zariadenia osoba podpisuje.

 

Vypracované na základe materiálov UVZ SR

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia