Poradenstvo a školenia

Jednou zo základných funkcií PZS je poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravého pracovného prostredia a v oblasti legislatívy týkajúcej sa základných hygienických požiadaviek na pracovné prostredie a vykonávané práce. Poradenstvo poskytujeme na základe komunikácie s klientom (zamestnávateľom) vrátane rozhovorov so zamestnancami, zástupcami zamestnancov a podobne, ale aj zasielaním informačných materiálov na aktuálne témy. Školenia vykonávame v intervaloch daných legislatívou a podľa dohody so zamestnávateľom. Témy školení sú dané druhom vykonávaných prác a pracovným zameraním podniku.

 

Príklady tém školení

 • poskytovanie predlekárskej prvej pomoci vrátane nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne. Školenie je vykonávané aj s ohľadom na špecifické riziká v pracovnom prostredí. Školenia vykonávajú pracovníci tímu PZS, ktorí absolvovali akreditovaný kurz inštruktorov prvej pomoci
 • výskyt a vplyv konkrétnych faktorov pracovného prostredia a práce na zdravie zamestnancov (napr. práca v riziku hluku, prachu, chemických látok a zmesí, vibrácií, biologických faktorov, fyzickej záťaže a podobne), vykonávané preventívne opatrenia,
 • práca so zobrazovacími jednotkami,
 • práca s bremenami,
 • prevencia ochorení podporno-pohybového aparátu - práca v stoji, v sede,
 • prevencia ochorení z dlhodobého jednostratnného zaťaženia horných končatín,
 • ergonómia na pracovisku,
 • prevencia stresu,
 • prevencia civilizačných ochorení - zdravé stravovanie, životný štýl, prečo nefajčiť.
 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnávateľom, zamestnancom a zástupcom zamestnancov poskytujeme poradenstvo v oblasti:

 • legislatívy - pracovno-právnych predpisov, stanovených požiadaviek z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhujeme implementáciu právnych noriem do praxe,
 • stavebno-technických, dispozičných riešení pracoviska - vrátane ergonómie, priestorového usporiadania pracovísk a pracovných miest, stravovacieho/ubytovacieho zariadenia a pod.; v oblasti základných podmienok pracovného prostredia (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zabezpečenie pitnej vody a pod., vzhľadom na charakter práce zamestnancov),
 • posudzovania vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov - možné návrhy opatrení na zníženie ich negatívneho vplyvu na zdravie,
 • organizácie práce – striedanie práce a odpočinku, vplyv stanoveného tempa práce a spôsob práce na zdravie zamestnancov,
 • znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom - navrhujeme možnosti opatrení na odstránenie/redukciu rizík na jednotlivých pracoviskách – možnosti technického, organizačného, iného riešenia,
 • ochrany a podpory zdravia, zdravého životného štýlu a pod..

 

Poradenstvo poskytujeme osobnými konzultáciami, osvetovými materiálmi, plagátmi s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa hlavne zmien a aktualizácií požiadaviek na PZS.

Máte záujem o školenie svojich zamestnancov?  Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia