Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

 

Podľa ods. 1 § 52 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.   Zabezpečujeme určenie faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré je potrebné objektivizovať, ich meranie a konečné zhodnotenie zdravotných rizík.

 

 

  Objektivizáciu vykonávame meraním alebo odborným hodnotením daných faktorov. Meranie a hodnotenie vykonávajú odborne spôsobilí zamestnanci PZS Pro Benefit, s.r.o., poprípade zabezpečíme objektivizáciu akreditovanými organizáciami.

 

 

Meranie faktorov pracovného prostredia

Zabezpečujeme meranie nasledujúcich faktorov pracovného prostredia vlastnými pracovníkmi:

 • hluk
 • osvetlenie
 • mikroklimatické podmienky

Pre objektivizáciu ostatných faktorov pracovného prostredia (napríklad vibrácie, chemické faktory, prach a podobne) zaistíme meranie u akreditovaných spoločností, poprípade dodáme zoznam týchto spoločností pre výberové konanie.

 

Odborné hodnotenie faktorov práce vlastnými pracovníkmi

 • psychická záťaž pri práci
 • biologické faktory
 • fyzická pracovná záťaž

Fyzická pracovná záťaž :

 • práca s bremenami
 • celková fyzická záťaž (hodnotenie srdcovej frekvencie a energetického výdaja)
 • lokálna svalová záťaž – objektívne meranie s využitím EMG Holtera
     

 

Na základe zistených údajov z meraní a hodnotení (vlastných či od iných akreditovaných spoločností) vypracujeme posudok o riziku a následne návrh na zaradenie prác do kategórií 1. až 4. 

 

Hodnotenie fyzickej záťaží pri práci

Hlavným účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci a následné zaradenie profesií do kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.   Na základe vyhodnotenia fyzickej záťaže a návrhu kategorizácie prác pre faktor fyzická záťaž navrhujeme ďalší postup a opatrenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok, zníženiu pracovnej záťaže zamestnancov a k poklesu ich zdravotných obtiaží a únavy.

 

 

 

Pri hodnotení sa vychádza z:

 • vyhodnotenia celkovej fyzickej záťaže podľa platnej legislatívy (kontinuálne meranie srdcovej frekvencie, výpočet energetického výdaja)
 • vykonanie ergonomického auditu pracovného miesta:
 • obhliadka pracovísk so stanovením rizikových pracovných činností
 • zhodnotenie ergonomických rizík pomocou ergonomických checklistov
 • analýza pracovných polôh pri práci z videozáznamu
 • antropometrické merania pre posúdenie ergonomického usporiadania pracovného miesta
 • zistenie zdravotných ťažkostí zamestnancov v oblasti podporno – pohybového aparátu pomocou modifikovaného ergonomického dotazníka Nordic Questionnaire
 • vyhodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
 • meranie ťažných a tlačných síl
 • zhodnotenie lokálnej svalovej záťaže – kontinuálne objektívne meranie svalových síl s využitím technológie EMG Holtera
 • odborné posúdenie pracovných činností so zameraním na analýzu a predchádzanie výskytu chorôb z povolania z dôvodu dlhodobej, nadmernej a jednostrannej záťaže (napr. profesionálne ochorenia v oblasti karpálneho tunela, ramien, lakťov a pod.)

 

Viac o vypracovaných posudkoch  Posudky

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia