Meranie telesnej teploty pri vstupe do zamestnania - COVID - 19

Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do priemyselných podnikov

  • Meranie telesnej teploty - predmetné avizované usmernenie hlavného hygienika SR zatiaľ nie je v platnosti
  • Meranie telesnej teploty je potrebné vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia vo vyčlenenom priestore s vhodnými mikroklimatickými podmienkami.
  • Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a na prekrytie horných dýchacích ciest tvárové rúško, štít.
  • Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom.
  • Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1-3 cm od pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie daného teplomera.
  • Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu.
  • V prípade, že bude použitá termokamera, treba dodržiavať postup výrobcu.​

 

O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska.

Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí:

  1. zvýšená telesná teplota (nad 37,4°C do 38°C), osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.
  2. telesná teplota 38°C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 155.

 

Preveriť možnosť presunu zamestnanca domov jeho vlastným dopravným prostriedkom. V takomto prípade nech dotyčný neprichádza do kontaktu so žiadnou osobou. Ak nie je možnosť presunu vlastným dopr. prostriedkom, postupujte podľa danej situácie – pokyny RÚVZ.

 

 

Spracované podľa materiálov UVZ SR a Pro Benefit s.r.o.

 

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia