Dohľad nad zdravím zamestnancov

 

Služby v oblasti dohľadu nad zdravím zamestnancov zahŕňajú:

 

 

Lekárske preventívne prehliadky (LPP)

V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok a výsledkov hodnotenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia.

 

PZS Pro Benefit, s.r.o. realizuje v plnom rozsahu vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Všetky povinnosti zamestnávateľa ohľadom vykonávania LPP vám predložíme v internej smernici na vykonávanie LPP vypracovanej špecificky pre vašu firmu a dané profesie.

 

 

  LPP zabezpečujeme v súlade s platnou legislatívou, a to:
 • pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu (vstupná prehliadka)
 • v súvislosti s výkonom práce (periodická prehliadka)
 • pred zmenou pracovného zaradenia
 • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu (výstupná prehliadka)
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada
 • pre profesie, pri ktorých sú LPP vyžadované v zmysle legislatívy (napríklad nočná práca, práca vo výškach, vodiči motorových vozidiel a podobne)
 • pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov

 

 

Zabezpečíme vykonávanie LPP v zmysle platnej legislatívy u lekárov PZS s potrebnou kvalifikáciou. Akceptujeme už existujúce väzby medzi konkrétnymi zamestnávateľmi, zamestnancami a praktickými lekármi. Náplň LPP bude určená v súlade s Odborným usmernením MZ SR č. 10525/2010 - OL o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zo dňa 01.03.2010   V prípade výsledku LPP, ktorý odporúča preradenie zamestnanca na inú prácu vám poradíme a vytypujeme iné pracovné miesta s ohľadom na zistenú diagnózu zamestnanca.

 

 

Očkovanie (imunizácia)

 

 

Zamestnanci PZS Pro Benefit, s.r.o. vykonávajú

 • poradenstvo v oblasti povinného aj odporúčaného očkovania vašich zamestnancov,
 • zabezpečia očkovanie v prípade potreby a dostupnosti očkovacej látky pre konkrétnych zamestnancov v riziku infekcie.

 

 

Prevencia civilizačných ochorení

V rámci prevencie civilizačných ochorení poskytujeme:

 • meranie množstva vnútorného tuku
 • výpočet BMI
 • meranie krvného tlaku
 • prístrojové meranie percenta telesného tuku
 • odborné prednášky na témy civilizačné ochorenia, správne stravovanie, ochrana pred stresom, sedavá práca, prečo nefajčiť a podobne
 • poradenstvo v oblasti výživy a zdravého životného štýlu,
 • osvetové materiály
 

 

 

V prípade záujmu a ďalších otázok  Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia