Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami

V rámci dohľadu nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami aktívne spolupracujeme s bezpečnostno-technickou službou a vedúcimi pracovníkmi. U zamestnávateľa vykonávame nasledujúce služby:

 • identifikácia a hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia vrátane ich merania - objektivizácie (napr. hluk, pevný aerosól, chemický, biologický faktor, fyzická záťaž, psychická záťaž, tepelno - vlhkostná mikroklíma a pod.),
 • posúdenie zdravotných rizík, kategorizácia prác,
 • vypracovanie plánu ochranných opatrení a ich vyhodnotenie,
 • podávanie návrhov na odstránenie, resp. zníženie rizík z faktorov práce a pracovného prostredia,
 • školenia vrátane školení o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci, zasielanie osvetových materiálov,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • vypracovanie interných smerníc - napr. traumatologický plán, práca so zobrazovacími jednotkami, vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, zabezpečenie pitného režimu, ručnú manipuláciu s bremenami atď.,
 • poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnancov,
 • obhliadka pracovísk s vytypovaním nedostatkov pracovného prostredia vzhľadom k súčasne platnej legislatíve (priestorové členenie, usporiadanie a vybavenie pracovísk, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, stravovania a podobne),
 • dohľad nad zdravím zamestnancov so zabezpečením vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek na rôznych pracoviskách so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia.

 

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, príp. obdržali návrh cenovej ponuky  Kontaktujte nás

 

 


 

 

Služby PZS poskytujeme aj jednorázovo a to na základe cenovej ponuky:

 • zabezpečenie hodnotenia fyzickej záťaže a lokálnej svalovej záťaže, manipulácie s bremenami, vypracovanie posudku o riziku a prevádzkového poriadku pre prácu pri zvýšenej fyzickej záťaži zamestnancov,
 • zabezpečenie hodnotenia psychickej záťaže pri práci, vypracovanie posudku o riziku s návrhom na zaradenie prác do kategórií,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov s posudkami o riziku je jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • školenie zamestnancov v oblasti predlekárskej prvej pomoci, prevencii vzniku ochorení súvisiacich s prácou špecificky pre faktory, ktorým sú zamestnanci vystavení.
Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia