COVID - 19 postup pre zamestnávateľa

Čo je koronavírus COVID - 19?

Respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. 

 

Inkubačný čas: 2 až 14 dní (môže byť však aj dlhší), najčastejší nástup ochorenia je po 5 – 6 dní po styku s koronavírusom.

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Predpokladá sa, že pacient je infekčný aj pred nástupom prvých príznakov.

 

Prevencia: noste rúško, umývajte si ruky mydlom a vodou min. 30 s, nedotýkajte sa neumytými rukami tváre, zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša, vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.

Čítajte viac

   

Príznaky ochorenia:

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava, malátnosť
 • strata čuchu a chuti
   

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám radi zodpovieme. K dispozícii máte aj CALL centrá RÚVZ s nepretržitou prevádzkou (24/7), telefónne čísla nájdete TU

 

Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID - 19 na pracovisku:

 • Informovať zamestnancov o symptómoch/príznakoch respiračného ochorenia, ktoré spôsobuje COVID - 19 a jeho prevencii.
 • Odporúčame poučiť zamestnancov, aby si doma ešte pred odchodom do zamestnania merali telesnú teplotu a v prípade, že zistia zvýšené hodnoty (nad 37,4°C) alebo majú príznaky respiračného ochorenia, vôbec nenastupovali do práce, ale kontaktovali telefonicky svojho ošetrujúceho lekára.
 • Meranie telesnej teploty pri vstupe do zamestnania - postup.     Čítajte viac 
 • Zamestnanec, ktorý bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID - 19, alebo osobou v karanténe, to musí oznámiť zamestnávateľovi a v takomto prípade nenastúpiť do práce, zároveň je povinný to nahlásiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ, ktoré určí ďalší postup. Po uplynutí 14 dňovej karantény, môže nastúpiť do práce (ak neprejavoval žiadne príznaky respiračného ochorenia a v prípade, že bol testovaný na COVID -19 a výsledok testu bol negatívny). Pri zistení pozitívneho testu na COVID-19 je zamestnanec PN a do práce sa môže vrátiť až po úplnom vyliečení.
 • Pri opätovnom spustení výroby odporúčame dať zamestnancom vyplniť pri vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID - 19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia, kontaktu s nakazenou osobou, osobou v karanténe, atď ....) a zabezpečiť poučenie o dodržiavaní nariadených opatrení.     STIAHNUŤ DOTAZNÍK
 • V prípade ak by sa na pracovisku vyskytla osoba s príznakmi COVID - 19: zamestnanca je potrebné v doprovode umiestniť do izolačnej miestnosti, pričom sprevádzajúca osoba otvára všetky dvere - je potrebné aby udržiavala odstupovú vzdialenosť min. 2 m. Do izolačnej miestnosti vstupovať len s ochranou úst, nosa, okuliarmi a ochrannými rukavicami. V závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 155. Priestor je potom potrebné vyvetrať a izolačnú miestnosť, alebo predmety s ktorými prišla osoba podozrivá na COVID - 19 do kontaktu je potrebné vydezinfikovať za použitia OOPP (plášť, okuliare/štít, rúško, rukavice). Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu (do 2 metrov a dlhší ako 15  minút) s osobou podozrivou na COVID - 19 je potrebné odoslať do domácej karantény s odporúčaním aby si sledovali svoj zdravotný stav nahlásili to svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.     Čítajte viac
 • Noste rúška! 
   

  Ako si správne nasadiť rúško?

  Ak zamestnanci pracujú vo vzdialenosti viac ako 2 m, nemusia nosiť rúšku stále. Ak hovoria s druhým zamestnancom v menšej vzdialenosti, rúšku si nasadia. Aby vzniklo ochorenie, musí do človeka vniknúť tzv. infekčná dávka (dostatočný počet mikroorganizmu), aby prekonali obranný systém človeka (protilátky, enzýmy, Killer bunky atď).
  Vniknutie sa deje cez dýchacie cesty a rúška hrajú v minimalizácii možnosti nákazy nezastupiteľnú úlohu.
  Naopak, pri mimopracovných aktivitách (napr. prechádzky, beh, výlety, atď.), kde je človek sám, rúško nemá žiaden účinok.
  V kanceláriách, kde sú dvaja a viac ľudí, odporúčame rúšku používať a častejšie vetrať.

  Ochrana dýchacích ciest, postup pre dezinfekciu na ich opakované použitie a ich likvidácia po použití     Čítajte viac

 • Respirátory FFP2 a FFP3 môže nosiť len zdravotnícky personál, osoby, ktorým na to existujú zdravotné dôvody, orgány štátnej alebo územnej samosprávy, pohrebné služby a osoby, ktoré vykonávajú práce, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
 • Zabezpečiť zvýšenú hygienu - pravidelne dezinfikujte povrchy, kľučky, zábradlia, pracovné plochy a pomôcky, ktoré používajú viacerí zamestnanci na pracovisku (vrátane PC klávesníc, myší). Textílie oprať s teplotou min. 60 °C,  ožehliť.

 

Na dezinfekciu povrchov

Sú vhodné všetky dezinfekčné prostriedky s virucídnym (antivirálnym) účinkom. Zamestnanci, ktorí sú vyčlenení na vykonávanie dezinfekcie sú vybavení OOPP: rúško, okuliare, rukavice, plášť.

 

Na dezinfekciu rúk

Sú vhodné dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom (na báze alkoholu) umiestneným pri umývadlách a v jedálni.

 

Vzhľadom na súčasný nedostatok dezinfekčných prostriedkov na ruky je možné si podľa návodu WHO vyrobiť účinný dezinfekčný gél z dostupných prostriedkov. Postup výroby nájdete TU

 

 • Zabezpečiť prostriedky na dôkladné umývanie rúk. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu vo forme gélu alebo roztoku; Ako si správne umývať ruky?
 • Ak s výrobkom alebo pracovným náradím pracuje viacero zamestnancov, odporúčame prideliť im jednorazové rukaviceumiestniť na pracovisko dezinfekčný prípravok na povrchy.
 • Informovať zamestnancov o dodržiavaní bezpečného odstupu - zabezpečiť na pracoviskách odporúčanú vzdialenosť medzi zamestnancami 2 m, ak to technológia výroby dovoľuje. Ak zamestnanci musia pracovať na menšiu vzdialenosť, mali by nosiť rúška na ochranu dýchacích ciest. Túto vzdialenosť je potrebné dodržiavať aj v prípade stravovania – usporiadanie stolov v jedálni, v priestore pre fajčiarov...
 • Zabezpečiť protiepidemické opatrenia v zariadeniach spoločného stravovania.     Čítajte viac
 • Niekoľko krát denne zabezpečiť nárazové vetranie, ak máte klimatizačnú jednotku alebo nútené vetranie je možné na čistenie vzduchu použiť čistič vzduchu s UV filtrom, ktorý má dezinfekčný účinok. Zatiaľ nebol potvrdený žiadny prípad prenosu COVID – 19 klimatizačným zariadením, zdôvodnenie nájdete TU
 • V čase krízovej situácie sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nevykonávajú. Zdravotná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie (vstupná lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci) nahrádza čestným vyhlásením fyzickej osoby.     Čítajte viac
 • V čase krízovej situácie lehoty vzťahujúce sa na povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancom podľa § 11 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

 

Výkon havarijných situácií - napr. poruchy vodovodných, kanalizačných, elektrických sietí u zákazníka s potvrdeným ochorením COVID – 19 na danom mieste/bydlisku      Čítajte viac

 

Nákladná doprava: nevzťahuje sa na nich karanténne opatrenie pri návrate zo zahraničia, ak túto činnosť vykonávajú pravidelne a dlhodobo. Akonáhle sa im táto činnosť preruší, musia zostať v karanténe 14 dní aj s osobami, ktoré sú s nimi v domácnosti. Pri nakladaní a vykladaní tovaru majú nariadené používať OOPP - rúška na ochranu dýchacích ciest, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

 

Po príchode na Slovensko vyžadovať od nich používanie ochranného rúška a požadovať, aby sa nevzďaľovali z kabíny (nevykladali náklad, neprichádzali do kontaktu s ostatnými osobami) a ak je to nevyhnutné - osoby, ktoré s nimi prídu do styku - používajú OOPP (rúšku, rukavice, okuliare).

 

Ak kamionisti používajú sociálne zariadenia vo vnútri spoločnosti, príp. oddychové miestnosti, je potrebné zabezpečiť zvýšenú hygienu a dezinfekciu týchto priestorov (poprípade vyčleniť priestory len pre nich) a povrchov - kľučky, dvere, toalety - čistenie vhodným antivirálnym prostriedkom (napr. lieh, Sanytol, či iné prípravky) po opustení toalety a min. 2-3x za zmenu.

Aké sú obmedzenia na hraniciach v jednotlivých štátoch?

 

Povolené prekročenie hraníc bez vykonania testu na COVID - 19

 

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky a Maďarska, pristúpila SR po otvorení hraníc s Českou republiku aj k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu s Rakúskou republikouMaďarskom, a to od piatka 5. júna 2020 od 8. hodiny.

 

Po novom aktuálne platí, že bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 môžu bez časového ohraničenia prísť na Slovensko všetky osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú do SR cez hraničné priechody z ČR, Maďarska a Rakúskej republiky.

 

Ak tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

 

Polícia upozorňuje občanov, aby si napriek všetkému pred vycestovaním zistili podmienky vstupu do krajín, kam cestujú, teda preverili aktuálnu situáciu v danej krajine, či budú na jej územie vpustení.

 

Stále platí zásada, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.

 

Prevádzky, zariadenia verejného stravovania - uvoľňovanie opatrení     Čítajte viac

 

Základné školy, materské školy - otvorenie od 1.6.2020 pre žiakov prvého až piateho ročníka. Návrat do škôl je dobrovoľný.

 

Dotazník COVID - 19 - zamestnanec školy

Dotazník COVID - 19 - žiaci

 

Práca z domu - home office - povinnosti zamestnávateľa     Čítajte viac


Postup pre osobu, ktorá má 14 dní po prvom pozitívnom výsledku opäť pozitívny výsledok laboratórneho vyšetrenia na dôkaz vírusovej RNA koronavírusu SARS-CoV-2  a kritériá pre domácu karanténu  Čítajte viac

 

BOZP - počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 Čítajte viac

 

PO - ochrana pred požiarmi po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom COVID - 19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 pre preventivárov požiarnej ochrany obce, technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vykonávajúcich protipožiarne kontroly dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa. 

 

 

Usmernenia UVZ SR:

Pre osoby prichádzajúce zo zahraničia sa vzťahuje povinnosť štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre viaceré skupiny. Podrobnosti nájdete tu. Vzor potvrdenia o výkone zamestnania - pendleri.

 

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia