COVID - 19 postup pre zamestnávateľa

Rozhovor o očkovaní proti COVID-19 /najčastejšie otázky a obavy/ 

MUDr. Viliam Bršiak, MPH

 

 

Čo je koronavírus COVID - 19?

Respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. 

 

Inkubačný čas: 2 až 14 dní (môže byť však aj dlhší), najčastejší nástup ochorenia je po 5 – 6 dní po styku s koronavírusom.

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Predpokladá sa, že pacient je infekčný aj pred nástupom prvých príznakov.

 

Prevencia: noste rúško, umývajte si ruky mydlom a vodou min. 30 s, nedotýkajte sa neumytými rukami tváre, zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša, vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.

Čítajte viac

   

Príznaky ochorenia:

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava, malátnosť
 • strata čuchu a chuti
   

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám radi zodpovieme. K dispozícii máte aj CALL centrá RÚVZ s nepretržitou prevádzkou (24/7), všetky informácie nájdete tu:

Infolinka COVID-19 a očkovanie

Platné opatrenia

Ako sa chrániť pred nákazou

Čo ak som chorý

Štatistiky a grafy

Letáky COVID - 19

 

Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID - 19 na pracovisku:

 • Informovať zamestnancov o symptómoch/príznakoch respiračného ochorenia, ktoré spôsobuje COVID - 19 a jeho prevencii.
 • Odporúčame poučiť zamestnancov, aby si doma ešte pred odchodom do zamestnania merali telesnú teplotu a v prípade, že zistia zvýšené hodnoty (nad 37,4°C) alebo majú príznaky respiračného ochorenia, vôbec nenastupovali do práce, ale kontaktovali telefonicky svojho ošetrujúceho lekára.
 • Meranie telesnej teploty pri vstupe do zamestnania - postup.     Čítajte viac 
 • Zamestnanec, ktorý bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID - 19, alebo osobou v karanténe, to musí oznámiť zamestnávateľovi a v takomto prípade nenastúpiť do práce, zároveň je povinný to nahlásiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ, ktoré určí ďalší postup. Po uplynutí 14 dňovej karantény, môže nastúpiť do práce (ak neprejavoval žiadne príznaky respiračného ochorenia a v prípade, že bol testovaný na COVID -19 a výsledok testu bol negatívny). Pri zistení pozitívneho testu na COVID-19 je zamestnanec PN a do práce sa môže vrátiť až po úplnom vyliečení.
 • Pri opätovnom spustení výroby odporúčame dať zamestnancom vyplniť pri vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID - 19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia, kontaktu s nakazenou osobou, osobou v karanténe, atď ....) a zabezpečiť poučenie o dodržiavaní nariadených opatrení.     STIAHNUŤ DOTAZNÍK
 • V prípade ak by sa na pracovisku vyskytla osoba s príznakmi COVID - 19: zamestnanca je potrebné v doprovode umiestniť do izolačnej miestnosti, pričom sprevádzajúca osoba otvára všetky dvere - je potrebné aby udržiavala odstupovú vzdialenosť min. 2 m. Do izolačnej miestnosti vstupovať len s ochranou úst, nosa, okuliarmi a ochrannými rukavicami. V závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 155. Priestor je potom potrebné vyvetrať a izolačnú miestnosť, alebo predmety s ktorými prišla osoba podozrivá na COVID - 19 do kontaktu je potrebné vydezinfikovať za použitia OOPP (plášť, okuliare/štít, rúško, rukavice). Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu (do 2 metrov a dlhší ako 15  minút) s osobou podozrivou na COVID - 19 je potrebné odoslať do domácej karantény s odporúčaním aby si sledovali svoj zdravotný stav nahlásili to svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.     Čítajte viac
 • Ochrana dýchacích ciest!  

  Ako si správne nasadiť rúško?

  Ako si správne nasadiť respirátor?

  Efektivita nosenia rúška

 • Ak zamestnanci pracujú vo vzdialenosti viac ako 2 m, nemusia nosiť ochranu dýchacích ciest stále. Ak hovoria s druhým zamestnancom v            menšej vzdialenosti, rúško si nasadia. Aby vzniklo ochorenie, musí do človeka vniknúť tzv. infekčná dávka (dostatočný počet mikroorganizmu), aby prekonali obranný systém človeka (protilátky, enzýmy, Killer bunky atď).
  Vniknutie sa deje cez dýchacie cesty a rúška hrajú v minimalizácii možnosti nákazy nezastupiteľnú úlohu.
  Naopak, pri mimopracovných aktivitách (napr. prechádzky, beh, výlety, atď.), kde je človek sám, rúško nemá žiaden účinok.
  V kanceláriách, kde sú dvaja a viac ľudí, odporúčame používať ochranu dýchacích ciest a častejšie vetrať.

  Ochrana dýchacích ciest, postup pre dezinfekciu na ich opakované použitie a ich likvidácia po použití     Čítajte viac

     
 • Zabezpečiť zvýšenú hygienu - pravidelne dezinfikujte kontaktné povrchy, kľučky, zábradlia, pracovné plochy a pomôcky, ktoré používajú viacerí zamestnanci na pracovisku (vrátane PC klávesníc, myší). Textílie oprať s teplotou min. 60 °C,  ožehliť.

Na dezinfekciu povrchov

Sú vhodné všetky dezinfekčné prostriedky s virucídnym (antivirálnym) účinkom. Zamestnanci, ktorí sú vyčlenení na vykonávanie dezinfekcie sú vybavení OOPP: rúško, okuliare, rukavice, plášť.

 

Na dezinfekciu rúk

Sú vhodné dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom (na báze alkoholu) umiestneným pri umývadlách a v jedálni.

 

Vzhľadom na súčasný nedostatok dezinfekčných prostriedkov na ruky je možné si podľa návodu WHO vyrobiť účinný dezinfekčný gél z dostupných prostriedkov. Postup výroby nájdete TU

 

 • Zabezpečiť prostriedky na dôkladné umývanie rúk. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu vo forme gélu alebo roztoku; Ako si správne umývať ruky?
 • Ak s výrobkom alebo pracovným náradím pracuje viacero zamestnancov, odporúčame prideliť im jednorazové rukaviceumiestniť na pracovisko dezinfekčný prípravok na povrchy.
 • Informovať zamestnancov o dodržiavaní bezpečného odstupu - zabezpečiť na pracoviskách odporúčanú vzdialenosť medzi zamestnancami 2 m, ak to technológia výroby dovoľuje. Ak zamestnanci musia pracovať na menšiu vzdialenosť, mali by nosiť rúška na ochranu dýchacích ciest. Túto vzdialenosť je potrebné dodržiavať aj v prípade stravovania – usporiadanie stolov v jedálni, v priestore pre fajčiarov...
 • Zabezpečiť protiepidemické opatrenia v zariadeniach spoločného stravovania.   Čítajte viac
 • Niekoľko krát denne zabezpečiť nárazové vetranie, ak máte klimatizačnú jednotku alebo nútené vetranie je možné na čistenie vzduchu použiť čistič vzduchu s UV filtrom, ktorý má dezinfekčný účinok. Zatiaľ nebol potvrdený žiadny prípad prenosu COVID – 19 klimatizačným zariadením, zdôvodnenie nájdete TU
 • V čase krízovej situácie sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nevykonávajú. Zdravotná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie (vstupná lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci) nahrádza čestným vyhlásením fyzickej osoby.     Čítajte viac
 • V čase krízovej situácie lehoty vzťahujúce sa na povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancom podľa § 11 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

 

Výkon havarijných situácií - napr. poruchy vodovodných, kanalizačných, elektrických sietí u zákazníka s potvrdeným ochorením COVID – 19 na danom mieste/bydlisku   

 


 

Práca z domu - home office - povinnosti zamestnávateľa

 


 

BOZP - počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

 

 


 

PO - ochrana pred požiarmi po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom COVID - 19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 pre preventivárov požiarnej ochrany obce, technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vykonávajúcich protipožiarne kontroly dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa. 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia