COVID - 19 postup pre zamestnávateľa

Čo je koronavírus COVID - 19?

Respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. 

 

Inkubačný čas: 2 až 14 dní (môže byť však aj dlhší), najčastejší nástup ochorenia je po 5 – 6 dní po styku s koronavírusom.

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Predpokladá sa, že pacient je infekčný aj pred nástupom prvých príznakov.

 

Prevencia: noste rúško, umývajte si ruky mydlom a vodou min. 30 s, nedotýkajte sa neumytými rukami tváre, zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša, vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.

Čítajte viac

   

Príznaky ochorenia:

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava, malátnosť
 • strata čuchu a chuti
   

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám radi zodpovieme. K dispozícii máte aj CALL centrá RÚVZ s nepretržitou prevádzkou (24/7), telefónne čísla nájdete TU

 

Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID - 19 na pracovisku:

 • Informovať zamestnancov o symptómoch/príznakoch respiračného ochorenia, ktoré spôsobuje COVID - 19 a jeho prevencii.
 • Odporúčame poučiť zamestnancov, aby si doma ešte pred odchodom do zamestnania merali telesnú teplotu a v prípade, že zistia zvýšené hodnoty (nad 37,4°C) alebo majú príznaky respiračného ochorenia, vôbec nenastupovali do práce, ale kontaktovali telefonicky svojho ošetrujúceho lekára.
 • Meranie telesnej teploty pri vstupe do zamestnania - postup.     Čítajte viac 
 • Zamestnanec, ktorý bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID - 19, alebo osobou v karanténe, to musí oznámiť zamestnávateľovi a v takomto prípade nenastúpiť do práce, zároveň je povinný to nahlásiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ, ktoré určí ďalší postup. Po uplynutí 14 dňovej karantény, môže nastúpiť do práce (ak neprejavoval žiadne príznaky respiračného ochorenia a v prípade, že bol testovaný na COVID -19 a výsledok testu bol negatívny). Pri zistení pozitívneho testu na COVID-19 je zamestnanec PN a do práce sa môže vrátiť až po úplnom vyliečení.
 • Pri opätovnom spustení výroby odporúčame dať zamestnancom vyplniť pri vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID - 19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia, kontaktu s nakazenou osobou, osobou v karanténe, atď ....) a zabezpečiť poučenie o dodržiavaní nariadených opatrení.     STIAHNUŤ DOTAZNÍK
 • V prípade ak by sa na pracovisku vyskytla osoba s príznakmi COVID - 19: zamestnanca je potrebné v doprovode umiestniť do izolačnej miestnosti, pričom sprevádzajúca osoba otvára všetky dvere - je potrebné aby udržiavala odstupovú vzdialenosť min. 2 m. Do izolačnej miestnosti vstupovať len s ochranou úst, nosa, okuliarmi a ochrannými rukavicami. V závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 155. Priestor je potom potrebné vyvetrať a izolačnú miestnosť, alebo predmety s ktorými prišla osoba podozrivá na COVID - 19 do kontaktu je potrebné vydezinfikovať za použitia OOPP (plášť, okuliare/štít, rúško, rukavice). Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu (do 2 metrov a dlhší ako 15  minút) s osobou podozrivou na COVID - 19 je potrebné odoslať do domácej karantény s odporúčaním aby si sledovali svoj zdravotný stav nahlásili to svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.     Čítajte viac
 • Noste rúška! 
   

  Ako si správne nasadiť rúško?

  Ak zamestnanci pracujú vo vzdialenosti viac ako 2 m, nemusia nosiť rúšku stále. Ak hovoria s druhým zamestnancom v menšej vzdialenosti, rúšku si nasadia. Aby vzniklo ochorenie, musí do človeka vniknúť tzv. infekčná dávka (dostatočný počet mikroorganizmu), aby prekonali obranný systém človeka (protilátky, enzýmy, Killer bunky atď).
  Vniknutie sa deje cez dýchacie cesty a rúška hrajú v minimalizácii možnosti nákazy nezastupiteľnú úlohu.
  Naopak, pri mimopracovných aktivitách (napr. prechádzky, beh, výlety, atď.), kde je človek sám, rúško nemá žiaden účinok.
  V kanceláriách, kde sú dvaja a viac ľudí, odporúčame rúšku používať a častejšie vetrať.

  Ochrana dýchacích ciest, postup pre dezinfekciu na ich opakované použitie a ich likvidácia po použití     Čítajte viac

 • Respirátory FFP2 a FFP3 môže nosiť len zdravotnícky personál, osoby, ktorým na to existujú zdravotné dôvody, orgány štátnej alebo územnej samosprávy, pohrebné služby a osoby, ktoré vykonávajú práce, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
 • Zabezpečiť zvýšenú hygienu - pravidelne dezinfikujte povrchy, kľučky, zábradlia, pracovné plochy a pomôcky, ktoré používajú viacerí zamestnanci na pracovisku (vrátane PC klávesníc, myší). Textílie oprať s teplotou min. 60 °C,  ožehliť.

 

Na dezinfekciu povrchov

Sú vhodné všetky dezinfekčné prostriedky s virucídnym (antivirálnym) účinkom. Zamestnanci, ktorí sú vyčlenení na vykonávanie dezinfekcie sú vybavení OOPP: rúško, okuliare, rukavice, plášť.

 

Na dezinfekciu rúk

Sú vhodné dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom (na báze alkoholu) umiestneným pri umývadlách a v jedálni.

 

Vzhľadom na súčasný nedostatok dezinfekčných prostriedkov na ruky je možné si podľa návodu WHO vyrobiť účinný dezinfekčný gél z dostupných prostriedkov. Postup výroby nájdete TU

 

 • Zabezpečiť prostriedky na dôkladné umývanie rúk. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu vo forme gélu alebo roztoku; Ako si správne umývať ruky?
 • Ak s výrobkom alebo pracovným náradím pracuje viacero zamestnancov, odporúčame prideliť im jednorazové rukaviceumiestniť na pracovisko dezinfekčný prípravok na povrchy.
 • Informovať zamestnancov o dodržiavaní bezpečného odstupu - zabezpečiť na pracoviskách odporúčanú vzdialenosť medzi zamestnancami 2 m, ak to technológia výroby dovoľuje. Ak zamestnanci musia pracovať na menšiu vzdialenosť, mali by nosiť rúška na ochranu dýchacích ciest. Túto vzdialenosť je potrebné dodržiavať aj v prípade stravovania – usporiadanie stolov v jedálni, v priestore pre fajčiarov...
 • Zabezpečiť protiepidemické opatrenia v zariadeniach spoločného stravovania.     Čítajte viac
 • Niekoľko krát denne zabezpečiť nárazové vetranie, ak máte klimatizačnú jednotku alebo nútené vetranie je možné na čistenie vzduchu použiť čistič vzduchu s UV filtrom, ktorý má dezinfekčný účinok. Zatiaľ nebol potvrdený žiadny prípad prenosu COVID – 19 klimatizačným zariadením, zdôvodnenie nájdete TU
 • V čase krízovej situácie sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nevykonávajú. Zdravotná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie (vstupná lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci) nahrádza čestným vyhlásením fyzickej osoby.     Čítajte viac
 • V čase krízovej situácie lehoty vzťahujúce sa na povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancom podľa § 11 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

 

Výkon havarijných situácií - napr. poruchy vodovodných, kanalizačných, elektrických sietí u zákazníka s potvrdeným ochorením COVID – 19 na danom mieste/bydlisku      Čítajte viac

 


 

Karanténa - hranice


Podrobnosti o režime na hraniciach nájdete tu.


V zozname menej rizikových krajín sa od 1. októbra 2020 nachádzajú: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Vatikán. Znamená to, že ak prídete z týchto krajín, nevzťahuje sa na vás povinnosť domácej izolácie, ani testovania na COVID-19.


Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín EÚ, sú povinné ísť buď do domácej izolácie do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo sa po príchode musia preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín v laboratóriách mimo územia SR. V prípade, že sa osoba nachádza v izolácii, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia  sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Osoby, ktoré nebudú mať test, sa musia po príchode registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.


Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ sú povinné ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, a rovnako sa musia sa zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Zároveň musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili rizikovú krajinu, sú povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.


Režim na hraniciach s Českou republikou:


Pre Českú republiku platí režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z izolácie a predloženia negatívneho RT-PCR testu:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v Českej republike pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárstve alebo potravinárstve
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v Českej republike navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie  o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike, ktorí na Slovensku navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v SR, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie  o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie
 • to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR,  ktorí sa zúčastňujú sa tréningov ako riadni členovia športového klubu v Českej republike; pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).
 • osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii, ktoré v rámci toho vstupujú na územie SR z Českej republiky, alebo sa na územie SR vracajú z ČR; musia mať potvrdenie od producenta, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla a podobne.

Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR nájdete tu:


Zásady domácej izolácie nájdete tu.

 

 

Výnimky z povinnej izolácie alebo predloženia negatívneho RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín sa týkajú:

 • osôb, ktoré prišli z menej rizikových krajín
 • pendlerov a občanov Slovenska s trvalým pobytom v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu na územie SR
 • osôb, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného štátu, resp. osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku; musia sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára  blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu - tieto dokumenty musia byť preložené  do  slovenského jazyka; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu
 • pracovníkov v dopravných službách (bližšie vyšpecifikované v bode 4 priloženého opatrenia)
 • vodičov a posádky zdravotnej služby
 • zamestnancov pohrebných služieb
 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu,
 • osôb, po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva, ktoré prichádzajú na Slovensko a odchádzajú z neho za účelom zabezpečenia neodkladnej diagnostiky a liečby protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym
 • viacero výnimiek sa vzťahuje aj na tranzit osôb – občania EÚ môžu prejsť bez zastavenia (s výnimkou nevyhnutného dočerpania pohonných látok) územím Slovenska do svojej domovskej krajiny alebo do iného štátu EÚ; občania tretích krajín takisto môžu prejsť územím SR do štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt (ďalšie výnimky pri tranzite stanovuje bod 4 priloženého opatrenia)
 • na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR majú výnimku aj osoby, ktoré vstupujú na územie SR na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 • štátnych a verejných zamestnancov vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania SR v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva, ktorí vstupujú na územie SR počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osôb požívajúce na území SR diplomatické výsady a imunity,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí pracujú na území SR, a ich rodinných príslušníkov,
 • slovenských poslancov Európskeho parlamentu a ich rodinných príslušníkov,
 • osôb vyslaných na zastupiteľský úrad SR, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osôb, ktoré vstupujú na územie SR pre vykonávanie striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Pri vstupe na územie SR sú povinní sa preukázať právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR osôb zabezpečujúcich servis  a  údržbu  poľnohospodárskej  a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej  a lesnej techniky  a ich sprievod

 

Všetky osoby, ktoré využijú niektorú z týchto výnimiek, sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia musia o tom telefonicky informovať svojho ošetrujúceho lekára. Ak ho na Slovensku nemajú, musia telefonicky kontaktovať linku tiesňového volania 112.

 

Nákladná doprava: nevzťahuje sa na nich karanténne opatrenie pri návrate zo zahraničia, ak túto činnosť vykonávajú pravidelne a dlhodobo. Akonáhle sa im táto činnosť preruší, musia zostať v karanténe aj s osobami, ktoré sú s nimi v domácnosti. Pri nakladaní a vykladaní tovaru majú nariadené používať OOPP - rúška na ochranu dýchacích ciest, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

 

Po príchode na Slovensko vyžadovať od nich používanie ochranného rúška a požadovať, aby sa nevzďaľovali z kabíny (nevykladali náklad, neprichádzali do kontaktu s ostatnými osobami) a ak je to nevyhnutné - osoby, ktoré s nimi prídu do styku - používajú OOPP (rúšku, rukavice, okuliare).

 

Ak kamionisti používajú sociálne zariadenia vo vnútri spoločnosti, príp. oddychové miestnosti, je potrebné zabezpečiť zvýšenú hygienu a dezinfekciu týchto priestorov (poprípade vyčleniť priestory len pre nich) a povrchov - kľučky, dvere, toalety - čistenie vhodným antivirálnym prostriedkom (napr. lieh, Sanytol, či iné prípravky) po opustení toalety a min. 2-3x za zmenu.

Aké sú obmedzenia na hraniciach v jednotlivých štátoch, nájdete tu


Zamestnávatelia


Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť izolácie v domácom prostredí, budú povinní kontrolovať aj ich zamestnávatelia. Zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách na území SR alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní, prípadne preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak sa táto osoba nebude schopná uvedeným preukázať, prevádzkovateľ bude povinný toto oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

VZOR čestného prehlásenia zamestnanca po návrate zo zahraničia


ÚVZ SR upozorňuje, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla.


Za odôvodnené podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu, atď.


Predpokladá sa, že prevádzkovateľ vyvinie všetku náležitú snahu o zistenie skutočnosti, či pracovníkovi takáto povinnosť v zmysle opatrení ÚVZ SR vznikla.


Kompletné znenie opatrenia nájdete tu.

 


 

Prevádzky, zariadenia verejného stravovania    Čítajte viac

 


 

Práca z domu - home office - povinnosti zamestnávateľa     Čítajte viac

 


 


Postup pre osobu, ktorá má 14 dní po prvom pozitívnom výsledku opäť pozitívny výsledok laboratórneho vyšetrenia na dôkaz vírusovej RNA koronavírusu SARS-CoV-2  a kritériá pre domácu karanténu  Čítajte viac

 

Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia osôb z izolácie v domácom prostredí po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po kontakte s osobou s ochorením COVID-19

 


 

BOZP - počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 Čítajte viac

 

PO - ochrana pred požiarmi po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom COVID - 19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 pre preventivárov požiarnej ochrany obce, technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vykonávajúcich protipožiarne kontroly dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa. 

 


 

 


 

Usmernenia UVZ SR:

 

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia